Visie

Visie

Los van elke pedagogische visie vindt Greenkidzz het erg belangrijk dat u uw kind met een gerust gevoel en met het volste vertrouwen achterlaat bij onze pedagogisch medewerkers. Uw kind is uw kostbaarste bezit en dat is het ook voor ons. We bieden daarom een veilige omgeving, met uitdagingen die aansluiten op de ontwikkelingsfase van het kind. Samen spelen met andere kinderen is hiervan een belangrijk onderdeel. Net als ‘rust, reinheid en regelmaat’, een thema dat voor kinderen nog steeds een goede basis is om te groeien.

Greenkidzz is erop gericht om onderstaande missie te verwezenlijken:

Onze missie is een veilige, geborgen en stimulerende plek aan de kinderen te bieden, om zodoende in samenspraak met de ouders, zorg te dragen voor een optimale en ongedwongen ontwikkeling van de kinderen. Wij streven naar kinderopvang van de hoogste kwaliteit.

De basis: Steiner, Malaguzzi en Gordon

Greenkidzz laat zich inspireren door de ideeën van Loriz Malaguzzi, Rudolf Steiner en Thomas Gordon. Dat wil niet zeggen dat we volledig en dogmatisch volgens hun uitgangspunten werken. We benutten de sterke punten ervan, als basis voor een eigen werkwijze. Ieder kind is immers anders en uniek.

Het beste uit verschillende stromingen

Greenkidzz wil zich dus niet committeren aan één bepaalde stroming of theorie. Tenslotte is ieder kind verschillend! Onze kracht is dat we het kind écht willen volgen. Door niet te kiezen voor één stroming kunnen we blijven kijken naar de manier van opvoeden en begeleiden die het beste bij uw kind past.

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie

Een belangrijk uitgangspunt van Steiner is dat elk kind uniek is en de gelegenheid moet krijgen zich volledig te ontwikkelen. De nadruk ligt op werken met natuurlijke materialen in een natuurlijke omgeving. Het achterliggende idee is dat kinderen leren hoe de natuur in elkaar zit terwijl tegelijkertijd de zintuiglijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Ook hecht Steiner veel waarde aan expressie en fantasie om kinderen te leren zich te uiten en zich te ontwikkelen tot creatieve mensen. Een derde kernwaarde in de theorie van Steiner is ritme. Hij ziet het leven als één en al ritme. Ritme in een dagindeling, het weekritme en het ritme van de jaarindeling (seizoenen) geven houvast, veiligheid en herkenning. Op zoek naar een diertje in de grond, bollen planten in de tuin, kastanjes zoeken in het park. Hier hechten we veel waarde aan.

Loris Malaguzzi, grondlegger van de Reggio Emilia

De Reggio Emilia-visie is vernoemd naar de Italiaanse stad Reggio Emilia, waar sinds 1964 enkele tientallen centra voor jonge kinderen zijn opgericht. Ze hanteren allemaal dezelfde pedagogische visie van grondlegger Loris Malaguzzi. Hij spreekt over de honderd talen van kinderen. Daarmee bedoelt hij dat kinderen niet alleen in woorden ‘spreken’. Ze communiceren ook met de wereld om hen heen via het lichaam, en via creativiteit en fantasie. De nadruk van de Reggio Emilia-visie ligt op de relatie tussen kinderen, volwassenen en de omgeving. Het kind moet alle ruimte krijgen om te bouwen aan zijn eigen identiteit, om te kijken naar zichzelf en de ander. Door kinderen te laten observeren en door hen bewust te maken van hun omgeving begrijpen ze de wereld beter, is het idee. Dat gebeurt onder meer door hen materialen aan te bieden en de fantasie te prikkelen. Dit versterkt tevens hun ontwikkeling en hun vermogen om zich emotioneel te uiten.

Van de Reggio Emilia-benadering nemen we het werken vanuit het kind over. Onze pedagogisch medewerkers ‘luisteren’ naar alle talen die een kind ‘spreekt’, zoals hart, emotie, woord en gebaar. Op die manier komen we dicht bij de belevingswereld van het kind en kunnen we activiteiten
aanbieden die daarop aansluiten. We stimuleren kinderen zich creatief te uiten door ze te leren omgaan met materialen, kleuren en vormen. Ook moedigen we de kinderen aan hun emoties te uiten met drama, muziek, dans, mimiek, geluid en ook met taal natuurlijk.

Thomas Gordon
Thomas Gordon was een Amerikaanse psycholoog die een vernieuwende visie op communiceren (met kinderen) geïntroduceerd heeft. Zijn visie wordt kortweg de Gordon-methode genoemd. De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In  opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Er wordt gekeken naar wat het kind wil.

Gordon hecht veel waarde aan communicatie. Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen, met of zonder woorden. De pedagogisch medewerker probeert de gevoelens of behoeften van een kind te verwoorden om er zo achter te komen wat een kind bedoelt of wat er aan de hand is. Dit noemt Gordon “actief luisteren”. Het kind voelt zich begrepen en de vertrouwensband tussen het kind en pedagogisch medewerker groeit hierdoor. Soms is het alleen maar nodig om te luisteren zonder woorden: passief luisteren. Daarbij laat de pedagogisch medewerker voelen dat zij het kind begrijpt en accepteert zoals het is.

Bekend uit de Gordon methode is ook de ‘ik-boodschap’. Met een ‘ik-boodschap’ geeft de pedagogisch medewerker heel concreet aan wat ze wel of niet aanvaardbaar vindt in het gedrag van het kind en wat dat gedrag voor de pedagogisch medewerker betekent. Het kind leert zich te verplaatsen in een ander zonder daarbij in zijn eigenwaarde aangetast te worden.

Greenkidzz

Welkom op de website van ons kinderdagverblijf met vestigingen in de Kinkerbuurt en de Schinkelbuurt in Amsterdam. Wat leuk dat u de website van Greenkidzz bezoekt!

Waarschijnlijk heeft u ons al eens zien lopen, wij gaan namelijk regelmatig naar buiten met de kinderen. Natuurbeleving en buitenspelen staan centraal in de pedagogische visie van ons KDV in Amsterdam.

Wij bieden u het beste voor uw kind.

Volg ons op social media

Translate »