Praktische informatie

Openingstijden en sluitingsdagen

Kinderopvang Greenkidzz is op werkdagen open van 7.30 tot 18.30 uur. U kunt uw kind tussen 7.30 en 9.30 uur  brengen en tussen 16.30 en 18.30 uur kunt u uw kind weer ophalen. Greenkidzz is het gehele jaar geopend met uitzondering van een aantal officiële feestdagen. In 2020 is Greenkidzz op de volgende dagen gesloten:

01 januari Nieuwsjaarsdag

13 april 2e Paasdag

27 april Koningsdag

05 mei Bevrijdingsdag

Studiedag 1 nader te bepalen

Studiedag 2 nader te bepalen

21 mei Hemelvaart

01 juni 2e Pinksterdag

25 december 1e Kerstdag

Een paar dagen per jaar sluit Greenkidzz om 17.00 uur. Ouders worden hierop attent gemaakt middels een mededeling in het nieuwsbrief en per e-mail. Het gaat om sinterklaasavond, kerstavond en Oudejaarsavond.

 

Wennen

Voor het wennen en het afscheid, nemen we de benodigde tijd. Op die manier kan niet alleen het individuele kind, maar ook de groep worden voorbereid. Dit geeft de kinderen duidelijkheid en daarmee een gevoel van veiligheid. Tevens stimuleren we hiermee het groepsproces doordat de kinderen bij elkaar betrokken worden. Voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind en de groep is het van belang goed en snel te wennen.

Op de eerste wendag heeft een van de pedagogisch medewerkers met de ouders een intakegesprek. Hierin wordt onder andere verteld welke activiteiten we met de kinderen ondernemen, hoe ons slaapritueel verloopt, maar ook praktische informatie zoals wat er gebeurt als het kind koorts krijgt, of als een ouder te laat is met ophalen enzovoort. Ook vraagt de pedagogisch medewerker hoe het thuis gaat en/of ouders bepaalde rituelen hebben met het kind. We proberen vooral in de beginperiode thuis en het dagverblijf zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dan zal het kind zich ook makkelijker thuis voelen op het kinderdagverblijf. De eerste keer komt het kind een uur wennen met de ouders, en de keren daarop wordt dit steeds verder uitgebreid. De 4e keer komt het kind een hele dag, is het meestal aardig gewend aan de andere geluiden, pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep. De pedagogisch medewerkers proberen zo veel mogelijk geborgenheid te geven en nemen de kinderen lekker op schoot of leiden ze af met een spelletje als ze het nog even moeilijk vinden om afscheid te nemen van hun papa of mama. Dit hoort ook bij een dergelijk overgang van thuis naar het kinderdagverblijf, helemaal als ze al wat ouder zijn. Meestal zijn de traantjes weer snel weg en gaat het kind op in alle activiteiten van de dag. Wij gaan ervan uit dat het wennen maximaal 2 weken duurt. Dit wennen gebeurt op de dagen dat het kind geplaatst is. Let op! De wendagen worden als gehele dag in rekening gebracht.

 

Wennen op de nieuwe groep (intern)

Wanneer een kindje eraan toe is, gaat het kindje wennen op de volgende groep. De baby’s gaan rond de 11 maanden (Greenkidzz Zuid) of 23 maanden (Greenkidzz West) wennen op de volgende groep. Bij Greenkidzz vinden wij het belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van het kind dan alleen naar de leeftijd. Sommige kinderen zijn er al sneller aan toe om over te gaan naar de volgende groep. Zij hebben meer uitdaging nodig . Andere kinderen hebben nog veel behoefte aan rust en kunnen nog niet voldoende meekomen op de volgende groep. Zij hebben dan de mogelijkheid om langer op de babygroep te blijven. We bespreken met de ouders wanneer wij vinden dat het kind toe is aan het wennen op de volgende groep. Ook kunnen ouders bij de pedagogisch medewerker aangeven als zij het idee hebben dat hun kind al toe is aan het wennen op de volgende groep.

Wennen op de groep (extern)

Ouder(s) vinden het vaak moeilijk om hun kind ‘weg’ te brengen. Voor hen is de wenperiode dus ook erg fijn. In overleg worden de wendata afgesproken. Mocht blijken dat het kind langer de tijd nodig heeft om te wennen dan wordt in overleg met de ouder(s) nieuwe wen afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld nog 2 keer een korte dag op de dagen dat het kind ingepland staat of op een andere dag nog een dagdeel als de pedagogisch medewerker-kindratio (PKR) dat toelaat.

De wenperiode kan het beste plaatsvinden binnen een tijdsbestek van maximaal 2 weken. Als er langere tijd tussen de wen momenten zit, gaat het effect van het wennen verloren. De pedagogisch medewerkers hebben ook behoefte aan wen afspraken, zij moeten het kind immers leren kennen. In het belang van het kind zelf, de groep en de medewerkers wordt de ouder(s) gevraagd om in elk geval hun kind minimaal 2 keer een korte tijd te brengen. Omdat wij uitgebreid aandacht besteden aan het kind dat went, kan er bij een (bijna) volledige bezetting maar één kind tegelijk op een groep wennen. Als de groep niet volledig bezet is, bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe groep, kan van deze regel worden afgeweken.

 

Voeding

De gezondheid van de kinderen is een belangrijk aandachtspunt bij Greenkidzz. Wij proberen zo gezond en biologisch mogelijk te eten en te drinken. Biologische voeding maakt bij Greenkidzz onderdeel uit van een veelomvattende visie op gezondheid, milieu en natuur. Alle kinderen vanaf zes maanden krijgen bij Greenkidzz dagelijks een biologische, vegetarische, warme maaltijd die verzorgd wordt door onze betrouwbare leverancier Eetgemak. Voor meer informatie over de warme maaltijden kunt u een kijkje nemen op hun website: www.eetgemak.nl. Ouders die specifieke wensen hebben m.b.t. de (warme) maaltijden vanwege bijvoorbeeld een allergie van het kind, dienen zelf te voorzien in de (warme) maaltijden. Tevens krijgen de kinderen biologische melk. Het fruit is zowel van biologische als niet biologische aard. De belangrijkste voorwaarde van biologische producten is dat tijdens de productie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met mens, dier en milieu.

Twee keer per jaar wijkt Greenkidzz af van het groenbeleid omtrent voeding. Dit is met de Paas-en Kerstbrunch. De kinderen krijgen dan een feestmaaltijd met bijvoorbeeld zoete, feestelijke drankjes zoals Fristi en Chocomel. Ook worden er dan ter gelegenheid vleeswaren geserveerd. De ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Kinderen waarvan de ouders dit liever niet hebben, kunnen als alternatief melk, thee, water of uitsluitend vegetarische etenswaren krijgen. Dit kan worden aangegeven bij de leidsters.

 

Ruilbeleid

Het ruilen van dagen is onbeperkt en kosteloos mogelijk onder de volgende voorwaarden:

Een ruilafspraak wordt altijd vooraf gemaakt, minimaal vijf werkdagen van tevoren. Ruilen kan niet met terugwerkende kracht of op de dag zelf.

De ruilingen worden door de locatiemanager toegekend of afgewezen. Wanneer je een bevestiging per e-mail ontvangt, is de ruildag toegekend of afgewezen. Zonder deze bevestiging kunnen er geen rechten aan de ruildag ontleend worden.

De locatiemanager bepaalt naar eigen inzicht, of de groepsgrootte en -samenstelling dit toelaat. Er wordt geen extra personeel ingezet.

Ruilen van dagen kan uiterlijk één maand vooraf tot één maand achteraf.

Vaste opvangdagen die op een sluitingsdag van Greenkidzz vallen (bijv. feestdagen/studiedagen) kunnen worden gecompenseerd conform ons ruilbeleid.

Een ruilafspraak is alleen geldig als deze via de ouder-login is aangevraagd. Per e-mail aanvragen is dus niet mogelijk.

Ziekte dagen kunnen niet geruild worden.

Uiterlijk 1 dag van te voren, hoort de ouder of ruilen wel of niet mogelijk is.

Als de bezetting het niet toelaat op de eigen groep, dan kan het kind eventueel op een andere stamgroep worden opgevangen.

Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van deze toegezegde ruildag, dient u uw kind minimaal 24 uur van te voren af te melden. Als dit niet gebeurt, komt de ruildag te vervallen. Deze kan niet meer worden ingezet op een ander moment.

Het ruilbeleid vervalt in de zomermaanden juli en augustus. Het is dan niet mogelijk om ruilingen door te geven.

Het ruilen van dagen is een extra service, rechten kunnen hier niet aan worden ontleend.

Thema’s

Iedere maand staat er een nieuw thema centraal volgens onze vaste jaarkalander. Aan iedere thema zijn er activiteiten gekoppeld die de pedagogische medewerkers samen met de kinderen uitvoeren. Denk aan een knutselactiviteit bij het thema Sint Maarten, bijvoorbeeld het knutselen van een lampion. Het kan echter ook een activiteit zijn die buiten wordt uitgevoerd, zoals bij het thema herfst, als de kinderen dan naar buiten gaan om bladeren te verzamelen om die vervolgens op Greenkidzz te gaan verven.

De activiteiten zijn verdeeld in leeftijdscategorieën en ontwikkelgebieden (sociaal, emotioneel, cognitief, sensomotorisch, taal, grove- en fijne motoriek). Zo kunnen wij ieder kind op zijn/haar eigen niveau stimuleren.

Voordelen van themagericht werken:

Georganiseerde aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden;

Veel speelplezier en uitdaging door het gebruik van verschillende materialen;

Samenhang in het aanbod van activiteiten,

Herhaling zorgt bij jonge kinderen voor herkenning en verdieping;

Veel afwisseling in het aanbod, er is steeds weer een nieuwe thema;

U als ouder kunt zien wat er allemaal gedaan wordt en hier thuis op inspelen.

 

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij de groene kinderopvang Greenkidzz hoog in het vaandel. De kinderopvang kent veel wet- en regelgeving zoals de aanwezigheid van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Daarnaast zijn er veel bouw- en brandweervoorschriften en vindt er ook jaarlijks op dit onderwerp een inspectie plaats. Daarnaast is er jaarlijks de inspectie van de GGD in Amsterdam. Op deze pagina zullen wij onze inspectierapporten ter inzage plaatsen zodra de inspectie is langs geweest.

De pedagogisch medewerkers die met de kinderen werken, zijn allemaal gediplomeerd volgens de normen van de CAO Kinderopvang. De basis van hun werkwijze is terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan. Voordat zij in dienst treden, wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd. Voor wat betreft de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen vormt de Wet Kinderopvang het uitgangspunt. Binnen ons kinderdagverblijf in Amsterdam wordt gewerkt volgens de normen die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang. Onze groene kinderopvang in Oud West is opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente Amsterdam.

Naar onze mening is kwalitatief goede kinderopvang meer dan het voldoen aan de basisvereisten. Goede kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis voelt. Waar voldoende vaste pedagogisch medewerkers werken die uw kind kennen en liefdevol en met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien. Het is er hygiënisch, veilig en de sfeer is er goed.

Kwaliteit zit niet alleen in procedures maar vooral in houding en gedrag. Openheid, elkaar aanspreken, feedback geven en vragen zijn cruciale onderdelen van onze cultuur die het mogelijk maken onszelf continu te verbeteren. Jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken vinden wij bij de groene kinderopvang in Amsterdam ook van groot belang om onze kwaliteit op peil te houden en te verbeteren.

 

Oudercommissie

Greenkidzz heeft een oudercommissie. Via de oudercommissie kunnen ouders mee denken over de dagelijkse gang van zaken en het beleid van Greenkidzz. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat de oudercommissieleden ons kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de kinderopvang.

Doelstelling
De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van Greenkidzz, zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Daarnaast adviseren zij de directie gevraagd en ongevraagd over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, op de volgende terreinen:

kwaliteitsbeleid (groepsgrootte, aantal kinderen)

opleidingseisen, inzetbaarheid leidsters

pedagogische beleid

voedingsaangelegenheden

risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

openingstijden

klachtenregeling

prijswijzigingen kinderopvang

spel- en ontwikkelingsactiviteiten

informatieverstrekking naar ouders

Daarnaast betrekt de oudercommissie de andere ouders bij de kinderopvang, bijvoorbeeld door het organiseren van feestjes, themadagen en uitstapjes. Op alle locaties ligt het pedagogisch beleidsplan en alle overige protocollen ter inzage. Alle ouders kunnen hiernaar vragen bij de pedagogische medewerkers en desgewenst inzien.

Samenstelling & lidmaatschap
De oudercommissies van Greenkidzz West bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden, de oudercommissie van Greenkidzz Zuid bestaat uit minimaal 3 en maximaal negen leden. De leden zijn uitsluitend ouders/ verzorgers. Om de inbreng van de ouders te waarborgen wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende groepen. Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen of interesse in een functie dan kunt u dit bij de oudercommissie aangeven via het e-mailadres van de betreffende oudercommissie. Het e-mailadres van de oudercommissie van Greenkidzz Zuid is oc.gkzuid@gmail.com. Het e-mailadres van de oudercommissie van Greenkidzz West is ocgreenkidzz@gmail.com

Medezeggenschap

Het contact met de ouders vindt Greenkidzz erg belangrijk. Daarom werken wij op de volgende manieren met u samen:

Het intakegesprek voor aanvang van de opvang;

Een evaluerend gesprek 6 weken na aanvang;

De dagelijks breng- en haal contacten;

Ieder kwartaal een nieuwsbrief over het wel en wee van de kinderopvang;

Twee keer per jaar het 15 minutengesprek op basis van het welbevinden van het kind;

Twee keer per jaar een ouderavond.

 

Vier ogen en oren principe

Het vier ogen en oren principe is de basis voor veiligheid in de kinderopvang. Dit houdt in dat een pedagogisch medewerker in principe niet alleen is met een of meerdere kinderen binnen of buiten, zonder dat iemand hem/haar kan zien. De groene kinderopvang Greenkidzz hanteert het vier ogen en oren principe. We geven dit vorm door middel van een aantal maatregelen:

De directeur en locatiemanagers coachen de leidsters op de werkvloer en observeren regelmatig op de groepen. Dit gebeurt deels aangekondigd en grotendeels onaangekondigd.

Binnen kinderdagverblijf Greenkidzz is er bouwkundig voor gezorgd dat er transparantie is binnen de groepen. De twee groepen in Greenkidzz West zijn met elkaar verbonden waardoor er naar binnen gekeken kan worden door o.a. collega’s en ouders. Vanuit de gevel van beide vestigingen kunnen voorbijgangers ook goed naar binnen kijken door de grote ruiten.

Bij Kinderopvang Greenkidzz in Oud West te Amsterdam heerst een open, veilig en professioneel klimaat waarbij leidsters door de leidinggevenden herhaaldelijk, bijvoorbeeld in teambijeenkomsten of tijdens individuele gesprekken worden uitgenodigd om kritisch feedback te geven over elkaars gedrag en handelen wat kan bijdragen tot professioneler handelen.

Collega- leidsters en huishoudelijke hulp komen regelmatig zonder vooraankondiging bij elkaar op de groep kijken.

Als er een keer op de groep op een dag alleen wordt gewerkt (altijd met een kloppend PKR), dan is er meestal een vrijwilliger en/of een stagiaire als extra ondersteuning aanwezig.

In alle slaapkamers wordt gebruik gemaakt van een babyfoon.

Er is cameratoezicht op het kinderdagverblijf.

De oudercommissie wordt geïnformeerd over de maatregelen.

Inspectierapporten GGD

De groene kinderopvang Greenkidzz in Amsterdam wordt geïnspecteerd door de plaatselijke GGD. Deze controles vinden plaats voorafgaand aan de opening en daarna ieder jaar. Vanaf 2012 worden alle kinderdagverblijven ook onaangekondigd en risico gestuurd gecontroleerd.  Alle punten die beschreven zijn in de wet Kinderopvang, onderdeel kwaliteit, worden door de GGD beoordeeld. De resultaten van de inspecties zullen met de oudercommissie besproken worden en voor u als ouder, zijn de inspectierapporten inzichtelijk op de groepen. Hieronder kunt u de meest recente rapporten bekijken.

Greenkidzz Zuid Baby

Greenkidzz Zuid Peuter

Greenkidzz Zuid Dreumes

Greenkidzz West