Oudercommissie

Oudercommissie

Greenkidzz heeft een oudercommissie. Via de oudercommissie kunnen ouders mee denken over de dagelijkse gang van zaken en het beleid van Greenkidzz. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat de oudercommissieleden ons kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de kinderopvang.

Doelstelling
De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van Greenkidzz, zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Daarnaast adviseren zij de directie gevraagd en ongevraagd over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, op de volgende terreinen:

kwaliteitsbeleid (groepsgrootte, aantal kinderen)

opleidingseisen, inzetbaarheid leidsters

pedagogische beleid

voedingsaangelegenheden

risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

openingstijden

klachtenregeling

prijswijzigingen kinderopvang

spel- en ontwikkelingsactiviteiten

informatieverstrekking naar ouders

Daarnaast betrekt de oudercommissie de andere ouders bij de kinderopvang, bijvoorbeeld door het organiseren van feestjes, themadagen en uitstapjes. Op alle locaties ligt het pedagogisch beleidsplan en alle overige protocollen ter inzage. Alle ouders kunnen hiernaar vragen bij de pedagogische medewerkers en desgewenst inzien.

Samenstelling & lidmaatschap
De oudercommissie van Greenkidzz West bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden. De oudercommissie van Greenkidzz Zuid bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden. De leden zijn uitsluitend ouders/ verzorgers. Om de inbreng van de ouders te waarborgen wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende groepen. Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen of interesse in een functie, dan horen wij dit graag.

Medezeggenschap

Het contact met de ouders vindt Greenkidzz erg belangrijk. Daarom werken wij op de volgende manieren met u samen:

Het intakegesprek voor aanvang van de opvang;

Een evaluerend gesprek 6 weken na aanvang;

De dagelijks breng- en haal contacten;

Ieder kwartaal een nieuwsbrief over het wel en wee van de kinderopvang;

Twee keer per jaar het 15 minutengesprek op basis van het welbevinden van het kind;

Twee keer per jaar een ouderavond.

Greenkidzz

Welkom op de website van ons kinderdagverblijf met vestigingen in de Kinkerbuurt en de Schinkelbuurt in Amsterdam. Wat leuk dat u de website van Greenkidzz bezoekt!

Waarschijnlijk heeft u ons al eens zien lopen, wij gaan namelijk regelmatig naar buiten met de kinderen. Natuurbeleving en buitenspelen staan centraal in de pedagogische visie van ons KDV in Amsterdam.

Wij bieden u het beste voor uw kind.

Volg ons op social media

Translate »