Greenkidzz Zuid is een gecertificeerd VVE kinderdagverblijf en biedt sinds het najaar van 2015 VVE aan op de peutergroep. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling.

puk-logo

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Greenkidzz Zuid werkt met het VVE programma Uk & Puk. Uk & Puk is het totaalprogramma van Zwijsen voor peuterspeelzalen en stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Het programma is erop gericht het kind te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling en al spelend te leren. Het is een thematisch opgebouwd programma. Een thema duurt drie tot vier weken, waarin verschillende activiteiten rond het thema zijn uitgewerkt, zoals discussies, ontdekactiviteiten, fantasiespellen, knutselen en dergelijke. De thema’s zijn naar toenemende moeilijkheidsgraad of ontwikkelingsniveau opgebouwd. 

Peuters die geplaatst zijn komen minimaal vier dagdelen en zijn minstens twee jaar oud, dat zijn de voorwaarden van de gemeente. Vier dagdelen zijn nodig, zodat de kinderen voldoende aandacht krijgen en in de volle breedte van het programma kunnen genieten. Greenkidzz Zuid heeft pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie. De pedagogische medewerkers op de voorschool zijn HBO gediplomeerd. Zij bieden de kinderen activiteiten aan, aan de hand van Uk & Puk, die goed zijn voor sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Denk aan knutselen, muziek maken, kringspelletjes of bewegingsspelletjes. Zo leren de kinderen al vroeg vaardigheden aan. Elk kind op z’n eigen manier, in z’n eigen tempo. Greenkidzz hanteert een plaatsingsbeleid dat voorrang verleent aan doelgroepkinderen. Tevens kunnen doelgroepkinderen ‘kosteloos’ slapen op Greenkidzz.

Voorbeelden van thema’s:

Dit ben ik: hierbij leren de kinderen bijvoorbeeld hoe alles van je lijf heet en wat het doet, zoals bijvoorbeeld tanden en tandenpoetsen etc.

Hatsjoe: over ziek zijn en beter worden.

Niet elk kind maakt een probleemloze ontwikkeling door. Als pedagogische medewerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind op één of meer gebieden spreken zij die ongerustheid uit naar de ouders. Omgekeerd verwachten zij dat, als ouders twijfelen, zij deze twijfels met de pedagogisch medewerkers delen. Samen kunnen zij dan proberen duidelijkheid te krijgen en inzicht te verwerven in het gedrag van het kind en de opvoedingssituaties. Soms is hulp van buitenaf gewenst of noodzakelijk.

Ouderbetrokkenheid en partnerschap

Om optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van het kind, thuis en in ons kinderdagverblijf is een goede samenwerking noodzakelijk. Om die samenwerking zo goed mogelijk in te vullen, zien wij onze ouders dan ook als partner in de opvoeding en verzorging van het kind. Het belangrijkste doel is het informeren en betrekken van de ouders bij VVE, bij de begeleiding en zorg van hun kind. Van ouders wordt een actieve rol verwacht in de vorm van informatie-uitwisseling, het thuis aanbieden van VVE-activiteiten en het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Dit is van belang om de (taal)ontwikkeling van de kinderen ook buiten de voorschool te stimuleren en een doorgaande lijn te creëren tussen activiteiten en ontwikkelingsstimulering op Greenkidzz en thuis. Ouders worden op Greenkidzz adequaat en regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind, voornamelijk als het om zorgpunten gaat. Twee keer per jaar verzorgt Greenkidzz een ouderavond die in het teken van de VVE staat. 

De doorgaande lijn naar de basisschool

Wanneer uw kind naar de basisschool gaat begeleiden we dit, samen met u, met een overdrachtsformulier en een overdrachtsgesprek voor de nieuwe school. Zo kan de juf op de basisschool goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Natuurlijk krijgt u de persoonlijke inhoud mee naar huis.

De voordelen van VVE:

  • Kinderen raken op een speelse manier vertrouwd met nieuwe woorden en begrippen;
  • Geeft meer inzicht op een speelt beter in op de ontwikkelingsachterstanden van kinderen;
  • Draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • Het plezier en zelfvertrouwen van kinderen groeit;
  • Zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • Heeft oog voor de behoeftes van ieder kind.