Groepssamenstelling
Greenkidzz West bestaat uit twee horizontale groepen. Een babygroep van 0-1/1,5  en een dreumes/peutergroep van 1/1.5-4 jaar. Op de babygroep is er plaats voor maximaal twaalf baby’s en op de dreumes/peutergroep voor maximaal zestien kinderen.

Greenkidzz Zuid bestaat uit drie horizontale groepen. Een babygroep van 0-9 maanden/1 jaar, een baby/dreumesgroep van 9 maanden/1-2/2,5 jaar en een peutergroep van 2/2,5-4 jaar. Op de babygroep is er plaats voor maximaal 10 baby’s, op de baby/dreumesgroep voor maximaal 10 baby’s en dreumesen en op de peutergroep voor maximaal 16 peuters.

Sluitingsdagen
Greenkidzz is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen.

 • 17 april 2e Paasdag
 • 21 april  studiedag
 • 27 april Koningsdag
 • 25 mei Hemelvaart
 • 05 juni 2e Pinksterdag
 • 25 december 1e Kerstdag
 • 26 december 2e Kerstdag

Aangepaste sluitingstijden
Een paar dagen per jaar sluit Greenkidzz om 17.00uur. Ouders worden hierop attent gemaakt middels een mededeling in het nieuwsbrief. Het gaat om sinterklaasavond, kerstavond en ouderjaarsavond.

Oudercommissie
Greenkidzz heeft een oudercommissie. Via de oudercommissie kunnen ouders mee denken over de dagelijkse gang van zaken en het beleid van Greenkidzz. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat de oudercommissieleden ons kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de kinderopvang.

Doelstelling
De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van  Greenkidzz, zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Daarnaast adviseren zij de directie gevraagd en ongevraagd over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, op de volgende terreinen:

 • kwaliteitsbeleid (groepsgrootte, aantal kinderen)
 • opleidingseisen, inzetbaarheid leidsters
 • pedagogische beleid
 • voedingsaangelegenheden
 • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • klachtenregeling
 • prijswijzigingen kinderopvang
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • informatieverstrekking naar ouders

Daarnaast betrekt de oudercommissie de andere ouders bij de kinderopvang, bijvoorbeeld door het organiseren van feestjes, themadagen en uitstapjes. Op alle locaties ligt het pedagogisch beleidsplan en alle overige protocollen ter inzage. Alle ouders kunnen hiernaar vragen bij de pedagogische medewerkers en desgewenst inzien.

Samenstelling & lidmaatschap
De oudercommissies van Greenkidzz West bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden, de oudercommissie van Greenkidzz Zuid bestaat uit minimaal 3 en maximaal negen leden. De leden zijn uitsluitend ouders/ verzorgers. Om de inbreng van de ouders te waarborgen wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende groepen. Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen of interesse in een functie dan kunt u dit bij de oudercommissie aangeven via het e-mailadres van de betreffende oudercommissie. Het e-mailadres van de oudercommissie van Greenkidzz Zuid is oc.gkzuid@gmail.com. Het e-mailadres van de oudercommissie van Greenkidzz West is ocgreenkidzz@gmail.com

Oudercommissie Greenkidzz West..even voorstellen!

Rob

Rob Janssen: Penningmeester

Ik ben de vader van Liss (10 maanden)

Als penningmeester zorg ik voor de begroting van de OC.

oc1

Iris van der Sman: lid

Mijn naam is Iris en ik ben de moeder van Ramses (2 jaar). Sinds februari dit jaar zijn wij naar de Schimmelstraat verhuisd en ik vind het leuk om als lid deel te nemen aan de OC van Greenkidzz.

Louise de Winter OC

Louise de Winter: lid

Ik ben moeder van Isabelle. Als lid van de O.C. denk en praat ik mee namens de ouders van de babygroep.

maarten

Maarten Coumans: Lid

Ik ben de vader van Maxime (babygroep) en binnenkort nog een tweede dochter. Wij zijn net in de buurt komen wonen in een tijdelijke woning in afwachting van de bouw van ons eigen appartement op de Bilderdijkkade. Voor zover dit niet al het geval is hoop ik in de OC, samen met alle ouders, de leiding van Greenkidzz te kunnen helpen om er de allerleukste/beste crèche van de buurt van te maken.

Medezeggenschap

Het contact met de ouders vindt Greenkidzz erg belangrijk. Daarom werken wij op de volgende manieren met u samen:

 • Het intakegesprek voor aanvang van de opvang;
 • Een evaluerend gesprek 6 weken na aanvang;
 • De dagelijks breng- en haalcontacten;
 • De maandelijkse nieuwsbrief over het wel en wee van de kinderopvang;
 • Twee keer per jaar het 15 minutengesprek op basis van het welbevinden van het kind;
 • Drie per jaar een ouderavond.

Klachtenregeling
Wij doen er bij Greenkidzz uiteraard alles aan om u als ouder  en de kinderen  tevreden te houden. Wij vinden het belangrijk dat u en de kinderen zich prettig voelen bij ons. Wij hopen dan ook dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent, zodat we de situatie kunnen oplossen zonder dat er sprake is van een klacht. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u dat als volgt aanpakken:

Over het algemeen zijn de pedagogisch medewerk(st)ers van de groep het eerste aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de opvang in de groep. Wij verzoeken u de klacht in eerste instantie op te nemen met de desbetreffende persoon. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is ook het aanspreekpunt als de klachten betrekking hebben op de organisatie. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. Het reglement van de Geschillencommissie kan opgevraagd worden bij de klachtenfunctionaris.

Natuurlijk hopen we dat het zover niet hoeft te komen. Met op- of aanmerkingen kun je altijd bij ons terecht. Het kan voor ons een aanvulling zijn op de kwaliteit van de opvang! Dus wacht nooit te lang.

Contactgegevens Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10

www.degeschillencommissie.nl

Vertrouwenspersoon
Voor onze locatie is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op een vertrouwde basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij medewerkers of het management van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig.

Naam: Esther Rienks
Telefoon: 06-18768014
Email: rienks@cdk.nu

Algemene Voorwaarden

Klik

Leverings Voorwaarden

Klik