Doelstelling

Welkom bij de groene kinderopvang in Amsterdam. Wij zorgen voor een vertrouwde en veilige omgeving, waarin kinderen zich veilig en prettig kunnen voelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. Ieder kind heeft recht op individuele aandacht en krijgt deze ook. Binnen Greenkidzz wordt gestreefd naar een voor ouders vertrouwde en veilige opvangsituatie en een verbreding van het opvoedingsmilieu voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

website 2

De kinderen worden gestimuleerd om in een veilige, vertrouwde en daartoe ingerichte omgeving, waarbij zowel recht wordt gedaan aan de individuele aanleg en mogelijkheden van het kind, als dat er aandacht is voor het samenzijn in de groep, stappen te zetten in de richting van de ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en weerbare leden van de samenleving.

Deze doelstelling onderschrijft de verbreding van het opvoedingsmilieu van het jonge kind door de verzorging en opvoeding met anderen te delen, waarbij enerzijds de verzorging en de ontplooiing van het kind en anderzijds de ontlasting van de ouders/verzorgers centraal staan.

Wennen

Voor het wennen en het afscheid, nemen we de benodigde tijd. Op die manier kan niet alleen het individuele kind, maar ook de groep worden voorbereid. Dit geeft de kinderen duidelijkheid en daarmee een gevoel van veiligheid. Tevens stimuleren we hiermee het groepsproces doordat de kinderen bij elkaar betrokken worden. Voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind en de groep is het van belang goed en snel te wennen.

Op de eerste wendag heeft een van de pedagogisch medewerkers met de ouders een intakegesprek. Hierin wordt onder andere verteld welke activiteiten we met de kinderen ondernemen, hoe ons slaapritueel verloopt, maar ook praktische informatie zoals wat er gebeurt als het kind koorts krijgt, of als een ouder te laat is met ophalen enzovoort. Ook vraagt de pedagogisch medewerker hoe het thuis gaat en/of ouders bepaalde rituelen hebben met het kind. We proberen vooral in de beginperiode thuis en het dagverblijf zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dan zal het kind zich ook makkelijker thuis voelen op het kinderdagverblijf. De eerste keer komt het kind een uur wennen met de ouders, en de keren daarop wordt dit steeds verder uitgebreid. De 4e keer komt het kind een hele dag, is het meestal aardig gewend aan de andere geluiden, pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep. De pedagogisch medewerkers proberen zo veel mogelijk geborgenheid te geven en nemen de kinderen lekker op schoot of leiden ze af met een spelletje als ze het nog even moeilijk vinden om afscheid te nemen van hun papa of mama. Dit hoort ook bij een dergelijk overgang van thuis naar het kinderdagverblijf, helemaal als ze al wat ouder zijn. Meestal zijn de traantjes weer snel weg en gaat het kind op in alle activiteiten van de dag. Wij gaan ervan uit dat het wennen maximaal 2 weken duurt. Dit wennen gebeurt op de dagen dat het kind geplaatst is. Let op! De wendagen worden als gehele dag in rekening gebracht.


Wennen op de nieuwe groep (intern)

Wanneer een kindje eraan toe is, gaat het kindje wennen op de volgende groep. De baby’s gaan rond de 9 maanden wennen op de volgende groep. Bij Greenkidzz vinden wij het belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van het kind dan alleen naar de leeftijd. Sommige kinderen zijn er al sneller aan toe om over te gaan naar de volgende groep. Zij hebben meer uitdaging nodig . Andere kinderen hebben nog veel behoefte aan rust en kunnen nog niet voldoende meekomen op de volgende groep. Zij hebben dan de mogelijkheid om langer op de babygroep te blijven. We bespreken met de ouders wanneer wij vinden dat het kind toe is aan het wennen op de volgende groep. Ook kunnen ouders bij de pedagogisch medewerker aangeven als zij het idee hebben dat hun kind al toe is aan het wennen op de volgende groep.

Wennen op de groep (extern)

Ouder(s) vinden het vaak moeilijk om hun kind ‘weg’ te brengen. Voor hen is de wenperiode dus ook erg fijn. In overleg worden de wendata afgesproken. Mocht blijken dat het kind langer de tijd nodig heeft om te wennen dan wordt in overleg met de ouder(s) nieuwe wenafspraken gemaakt. Bijvoorbeeld nog 2 keer een korte dag op de dagen dat het kind ingepland staat of op een andere dag nog een dagdeel als de pedagogisch medewerker-kindratio (PKR) dat toelaat.

De wenperiode kan het beste plaatsvinden binnen een tijdsbestek van maximaal 2 weken. Als er langere tijd tussen de wenmomenten zit, gaat het effect van het wennen verloren. De pedagogisch medewerkers hebben ook behoefte aan wenafspraken, zij moeten het kind immers leren kennen. In het belang van het kind zelf, de groep en de medewerkers wordt de ouder(s) gevraagd om in elk geval hun kind minimaal 2 keer een korte tijd te brengen. Omdat wij uitgebreid aandacht besteden aan het kind dat went, kan er bij een (bijna) volledige bezetting maar één kind tegelijk op een groep wennen. Als de groep niet volledig bezet is, bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe groep, kan van deze regel worden afgeweken.

Voeding

De gezondheid van de kinderen is een belangrijk aandachtspunt bij Greenkidzz. Wij proberen zo gezond en biologisch mogelijk te eten en drinken. Biologische voeding maakt bij Greenkidzz onderdeel uit van een veelomvattende visie op gezondheid, milieu en natuur. Alle kinderen vanaf één jaar krijgen bij Greenkidzz dagelijks een biologische, overwegend vegetarische, warme maaltijd die verzorgd wordt door onze betrouwbare leverancier Lekker en Vers. De maaltijden kunnen ook viswaren bevatten. Voor meer informatie over de warme maaltijden kunt u een kijkje nemen op hun website; www.lekkerenvers.nl. Tevens krijgen de kinderen biologische brood en melk. Het fruit is zowel van biologische als niet biologische aard. De belangrijkste voorwaarde van biologische producten is dat tijdens de productie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met mens, dier en milieu.

Twee keer per jaar wijkt Greenkidzz af van het groenbeleid omtrent voeding. Dit is met de Paas-en Kerstbrunch. De kinderen krijgen dan een feestmaaltijd met bijvoorbeeld zoete, feestelijke drankjes zoals Fristi en Chocomel. Ook worden er dan ter gelegenheid vleeswaren geserveerd. De ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Kinderen waarvan de ouders dit liever niet hebben, kunnen als alternatief melk, water of uitsluitend vegetarische etenswaren krijgen. Dit kan worden aangegeven bij de leidsters.

Ruilbeleid

Het ruilen van dagen is onbeperkt en kosteloos mogelijk onder de volgende voorwaarden:

• In overleg met de pedagogisch medewerker, die naar eigen inzicht bepaalt of de groepsgrootte en –samenstelling dit toelaat.

• Een ruilafspraak wordt altijd vooraf gemaakt, minimaal één werkdag van tevoren. Ruilen kan dus niet met terugwerkende kracht of op de dag zelf.

•  Ruilen van dagen kan alleen uiterlijk één maand vooraf tot één maand achteraf.

• Het kind mag ook op een andere groep opgevangen worden als er geen plek is op de eigen groep. Ouders moeten hier echter wel schriftelijk toestemming voor geven.

• Vaste opvangdagen die op een sluitingsdag van Greenkidzz vallen (b.v. feestdagen, studiedag) kunnen gecompenseerd worden. Ook hiervoor geldt tot uiterlijk één maand vooraf tot één maand achteraf.

• Een ruilafspraak is alleen geldig als deze schriftelijk, minimaal één werkdag van tevoren, is vastgelegd. Het hiervoor bestemde formulier moet door de ouder en door een medewerker van Greenkidzz zijn ondertekend.

• Ongedaan maken van een ruilafspraak kan alleen als de groepsgrootte dit nog toelaat. Dit moet minimaal 1 werkdag van tevoren worden aangegeven.

•  Ziektedagen kunnen niet geruild worden.

• Aanspraak op ruildagen vervallen op 31 december en kunnen dus niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

Het ruilen van dagen is een extra service, rechten kunnen hier niet aan worden ontleend.

Thema's

Iedere maand staat er een nieuw thema centraal volgens onze vaste jaarkalander. Aan iedere thema zijn er activiteiten gekoppeld die de pedagogische medewerkers samen met de kinderen uitvoeren. Denk aan een knutselactiviteit bij het thema Sint Maarten, bijvoorbeeld het knutselen van een lampion. Het kan echter ook een activiteit zijn die buiten wordt uitgevoerd, zoals bij het thema herfst, als de kinderen dan naar buiten gaan om bladeren te verzamelen om die vervolgens op Greenkidzz te gaan verven.

De activiteiten zijn verdeeld in leeftijdscategorieën en ontwikkelgebieden (sociaal, emotioneel, cognitief, sensomotorisch, taal, grove- en fijne motoriek). Zo kunnen wij ieder kind op zijn/haar eigen niveau stimuleren.

Voordelen van themagericht werken:

  • Georganiseerde aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden;
  • Veel speelplezier en uitdaging door het gebruik van verschillende materialen;
  • Samenhang in het aanbod van activiteiten,
  • Herhaling zorgt bij jonge kinderen voor herkenning en verdieping;
  • Veel afwisseling in het aanbod, er is steeds weer een nieuwe thema;
  • U als ouder kunt zien wat er allemaal gedaan wordt en hier thuis op inspelen.
Spelenderwijs ontwikkelen!

Moeten kinderen nou de hele tijd bezig zijn met zich ontwikkelen, mogen ze niet meer gewoon spelen? Deze vraag horen wij weleens. Bij de groene kinderopvang Greenkidzz in Oud West in Amsterdam zijn we ervan overtuigd dat kinderen zich spelenderwijs kunnen en willen ontwikkelen. Spelen is dingen doen waar je zin in hebt, zolang je het zelf wilt, zonder dat iemand tegen je zegt dat het moet, op die manier! Spelen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Hun lichaam, hun verstand, hun taal, hoe ze zich moeten gedragen, hun gevoelens, hun fantasie, hun mogelijkheden zelf vorm te geven en zich uit te drukken. Elk spel kent een combinatie van onderdelen, en spreekt verschillende intelligentiegebieden aan. Wij willen het aan kunnen bieden en onze ervaring is dat kinderen het geweldig vinden!

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij de groene kinderopvang Greenkidzz hoog in het vaandel. De kinderopvang kent veel wet- en regelgeving zoals de aanwezigheid van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Daarnaast zijn er veel bouw- en brandweervoorschriften en vindt er ook jaarlijks op dit onderwerp een inspectie plaats. Daarnaast is er jaarlijks de inspectie van de GGD in Amsterdam. Op deze pagina zullen wij onze inspectierapporten ter inzage plaatsen zodra de inspectie is langs geweest. Naast het toezicht vanuit de overheid meet Greenkidzz zelf haar kwaliteit door middel van externe audits.

De pedagogisch medewerkers die met de kinderen werken, zijn allemaal gediplomeerd volgens de normen van de CAO Kinderopvang. De basis van hun werkwijze is terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan. Voordat zij in dienst treden, wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd. Voor wat betreft de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen vormt de Wet Kinderopvang het uitgangspunt. Binnen ons kinderdagverblijf in Amsterdam wordt gewerkt volgens de normen die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang. Onze groene kinderopvang in Oud West is opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente Amsterdam.

Kwaliteit is ook…

Naar onze mening is kwalitatief goede kinderopvang meer dan het voldoen aan de basisvereisten. Goede kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis voelt. Waar voldoende vaste pedagogisch medewerkers werken die uw kind kennen en liefdevol en met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien. Het is er hygiënisch, veilig en de sfeer is er goed.

Kwaliteit zit niet alleen in procedures maar vooral in houding en gedrag. Openheid, elkaar aanspreken, feedback geven en vragen zijn cruciale onderdelen van onze cultuur die het mogelijk maken onszelf continu te verbeteren. Jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken vinden wij bij de groene kinderopvang in Amsterdam ook van groot belang om onze kwaliteit op peil te houden en te verbeteren.

Aandachtsfunctionaris

De eigenaresse van de groene kinderopvang Greenkidzz is de aandachtsfunctionaris en draagt er zorg voor dat er structuur en aandacht is binnen de organisatie ten aanzien van kindermishandeling en huiselijk geweld. Niet alleen kan zij advies geven en meedenken, maar zeker ook als aanspreekpunt fungeren voor de ouders.

De aandachtsfunctionaris kan ervan uitgaan dat alle pedagogisch medewerkers in staat zijn zelfstandig te handelen met als leidraad onze Meldcode Kindermishandeling. Op het moment dat een pedagogisch medewerker ondersteuning nodig heeft, dan is zij verplicht deze te vragen bij de directie/ aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Het bespreekbaar maken van zorgen is een ieders plicht. De aandachtsfunctionaris kindermishandeling zal op een coachende manier meekijken en waarnodig ondersteunen.

Meldcode Kindermishandeling
Eén op de dertig kinderen In Nederland wordt jaarlijks blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS, Jeugd & Gezin en Justitie, komt naar voren dat professionals die werken met een meldcode, gemiddeld genomen ongeveer drie keer vaker overgaan tot handelen, ten opzichte van professionals die geen gebruik maken van een meldcode. Op basis van o.a. deze bevindingen, is er in oktober 2011 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om het gebruik van een meldcode verplicht te stellen voor professionals die met ouders en kinderen werken. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft als aansluiting op het wetsvoorstel eind 2011 een meldcode ontwikkeld die speciaal gericht is op de kinderopvang. De wet is inmiddels sinds januari 2012 in werking getreden. Onze kinderopvang Greenkidzz in Oud West Amsterdam heeft de meldcode geïmplementeerd en werkt dus volgens de nieuwste voorschriften.

De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de pedagogisch medewerkers en managers door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding bij het advies en meldpunt kindermishandeling. Uiteraard worden ouders direct betrokken bij de eerste zorg die is ontstaan rondom hun kind.
Een belangrijk verschil met oude protocollen is dat we ook verantwoordelijk zijn voor de genomen stappen en hierop gecontroleerd worden. Dit houdt in dat er gekeken wordt of we werken met de meldcode maar ook dat er gecheckt wordt na een incident of we juist gehandeld hebben. Dit maakt direct een goede dossiervorming van groot belang.

Mocht de situatie te complex zijn en het kind schade oplopen door zijn/haar opvoedsituatie dan zal Greenkidzz, stap 5 van de meldcode hanteren en melding doen bij het Advies en Meldpunt kindermishandeling. Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen zodat de pedagogisch medewerkers zich voornamelijk kunnen richten op het welbevinden van het kind. Om onze pedagogisch medewerkers te professionaliseren in het signaleren, handelen en communiceren met ouders, biedt kinderopvang oud west Amsterdam Greenkidzz jaarlijks een training “signaleren en aanpakken Kindermishandeling”. Tijdens de jaarlijkse studiedagen zal hier ook aandacht aan gewijd worden zodat het geleerde niet wegzakt.

Vier ogen en oren principe

Het vier ogen en oren principe is de basis voor veiligheid in de kinderopvang. Dit houdt in dat een pedagogisch medewerker in principe niet alleen is met een of meerdere kinderen binnen of buiten, zonder dat iemand hem/haar kan zien. De groene kinderopvang Greenkidzz hanteert het vier ogen en oren principe. We geven dit vorm door middel van een aantal maatregelen:

– De directeur en leidinggevende coachen de leidsters op de werkvloer en observeren regelmatig op de groepen. Dit gebeurt deels aangekondigd en grotendeels onaangekondigd.

– Binnen kinderdagverblijf Greenkidzz is er bouwkundig voor gezorgd dat er transparantie is binnen de groepen. De twee groepen in Greenkidzz West zijn met elkaar verbonden waardoor er naar binnen gekeken kan worden door o.a. collega’s en ouders. Vanuit de gevel van beide vestigingen kunnen voorbijgangers ook goed naar binnen kijken door de grote ruiten.

– Bij Kinderopvang Greenkidzz in oud west te Amsterdam heerst een open, veilig en professioneel klimaat waarbij leidsters door de leidinggevenden herhaaldelijk, bijvoorbeeld in teambijeenkomsten of tijdens individuele gesprekken worden uitgenodigd om kritisch feedback te geven over elkaars gedrag en handelen wat kan bijdragen tot professioneler handelen.

– Collega- leidsters en huishoudelijke hulp komen regelmatig zonder vooraankondiging bij elkaar op de groep kijken.

– Als er een keer op de groep op een dag alleen wordt gewerkt (altijd met een kloppend PKR), dan is er meestal een vrijwilliger als extra ondersteuning aanwezig.

– In alle slaapkamers wordt gebruik gemaakt van een babyfoon.

– Er is cameratoezicht op het kinderdagverblijf.

– De oudercommissie wordt geïnformeerd over de maatregelen.

Veiligheid en Gezondheid

De groene kinderopvang Greenkidzz heeft verschillende richtlijnen opgesteld met betrekking tot voedselhygiëne en met betrekking tot persoonlijke hygiëne. Kinderopvang Greenkidzz in Oud West te Amsterdam zorgt er op verschillende manieren voor dat de opvang op een zo veilig mogelijke manier gebeurt. Zo zijn de deuren beveiligd met veiligheidsstrips, zijn keukenkastjes niet door kinderen zelf te openen en worden er geen hete dranken op de groep gedronken. Verder is er van iedere groep een risico-inventarisatie waarin alle mogelijke risico’s van die groep worden beschreven en wordt aangegeven wat er gedaan wordt om eventuele ongevallen te voorkomen. Minimaal twee keer per jaar wordt ook op ieder groep een ontruimingsoefening gedaan. Hierdoor weten leidsters precies wat er moet gebeuren als zij plotseling met alle kinderen moeten evacueren. We hebben op iedere groep een pedagogisch beleidsplan waarin staat hoe wij werken en waarom. Deze ligt ter inzage op iedere groep. U kunt er een pedagogisch medewerker naar vragen.

Governance code

De groene kinderopvang Greenkidzz heeft een duidelijke visie en laat daarmee zien dat kinderen met zorg begeleid worden in hun ontwikkeling. Dat we ouders serieus nemen, werken aan kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid; namelijk de zorg voor jonge kinderen. Dat is een kwetsbare groep in onze samenleving. Wij zijn van menig dat we daarom zoveel mogelijk waarborgen moeten inbouwen. Kernwaarden als integriteit, transparantie en betrokkenheid vinden we belangrijk en wordt ook verwacht van medewerkers. Kinderopvang oud west Amsterdam Greenkidzz past de speciaal voor de kinderopvang geschreven Governance code toe.

De zes stappen in het proces van en naar een Good Governance.

1. Het formuleren van een visie
Voor kinderen die een groot deel van de dag doorbrengen in de kinderopvang is het belangrijk dat de opvang bijdraagt aan hun taal, hun motoriek en sociale gedrag. Daarnaast moeten kinderen veilig zijn en goed verzorgd worden. Wij hebben een visie ontwikkeld over de kinderopvang die wij bieden. Die vind u in ons pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en op bruikbaarheid getoetst.

2. Organiseren van tegenspraak
We willen scherp blijven op de kwaliteit van ons werk. We geven belanghebbenden in onze organisatie de gelegenheid om commentaar te leveren en om advies te geven. Wij stellen ouders in staat om oudercommissies te vormen en faciliteren deze. We meten jaarlijks de klanttevredenheid van ouders en medewerkers.

3. Bevorderen van de kwaliteit
Een veilige en gezonde omgeving en een goede verzorging zijn van levensbelang voor kinderen. We stimuleren kinderen in hun sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling. Daarvan hebben ze hun hele leven plezier en kinderopvang draagt daaraan bij. Perdagogisch medewerkers zijn door hun deskundigheid cruciaal voor de kwaliteit. Derhalve is er op Kinderopvang oud west Amsterdam Greenkidzz veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast proberen wij aan alle eisen te voldoen die de inspectie stelt.

4. Integriteit
We willen zelf een zo goed mogelijk voorbeeld zijn. Eerlijkheid is een belangrijke waarde. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Onze beroepscode is vastgesteld in ons beleid.

5. Verantwoording afleggen
We wekken vertrouwen door ouders en mederwerkers te informeren over wat in onze organisatie gebeurt. Dat doen we door een informatieve website, nieuwsbrieven en ouderavonden. We beschikken over een klachtenreglement en zijn aangesloten bij de externe klachtencommissie. Voor medewerkers is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Tevens leggen we verantwoording af in ons jaarverslag.

6. Risicobeheersing
Goede kinderopvang stelt eisen aan de continuïteit van onze bedrijfvoering. Risico’s hebben en houden wij in beeld.

Afwijken van de Governance Code Kinderopvang
Afwijken van de code mag volgens het principe “pas toe of leg uit”. Als wij op bepaalde punten afwijken van de code dan leggen wij dit uit.

Inspectierapporten GGD

De groene kinderopvang Greenkidzz in Amsterdam wordt geïnspecteerd door de plaatselijke GGD. Deze controles vinden plaats voorafgaand aan de opening en daarna ieder jaar. Vanaf 2012 worden alle kinderdagverblijven ook onaangekondigd en risico gestuurd gecontroleerd.  Alle punten die beschreven zijn in de wet Kinderopvang, onderdeel kwaliteit, worden door de GGD beoordeeld. De resultaten van de inspecties zullen met de oudercommissie besproken worden en voor u als ouder, zijn de inspectierapporten inzichtelijk op de groepen. Hieronder kunt u de meest recente rapporten bekijken.

Inspectie rapport 2017 Greenkidzz zuid nr 27H

Klik hier

Inspectie rapport 2017 Greenkidzz zuid nr 23H

Klik hier

Inspectie rapport 2017 Greenkidzz zuid nr 19H

Klik hier

Inspectie rapport 2017 Greenkidzz west

Klik hier